Woning zoeken
Zoeken

De Leegstandwet

U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Dit is geregeld in de Leegstandwet.

Te koop staande koopwoningen
- De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Voor 1 juli 2013 stelde de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning en werd deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen.
- Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.
- De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.
- Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.

Wanneer komt een koopwoning in aanmerking voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet
- Het betreft woonruimte in een te koop staande woning die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
- Als de woning in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond werd;
- Als de woning in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maximaal 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur
Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Huurprijs
De huurprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat. Voor te koop staande koopwoningen wordt bij nieuwe vergunningen (op of na 1 juli 2013) geen maximale huurprijs meer in de vergunning opgenomen. De huurprijs is in die gevallen vrij overeen te komen.

Bron: Rijksoverheid