Woning zoeken
Zoeken

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik eerst inschrijven voordat ik op een woning kan reageren?
Inschrijven is gratis en daarna kunt u reageren op het woningaanbod van uw keuze. Bezoek ook met regelmaat onze website, hier vindt u altijd het meeste recente aanbod van woningen.

Met welke kosten moet ik rekening houden als ik ga huren via Tijdelijk Twee Woningen?
Wanneer u via Tijdelijk Twee Woningen een woning gaat huren komen er de volgende kosten bij kijken:

- Huur: uiteraard voldoet u voor aanvang van de overeenkomst de huurpenningen voor de eerste huurperiode aan de verhuurder. De huurprijs is altijd exclusief de kosten voor gas, water en electra.
- Waarborgsom: deze bedraagt in de meeste gevallen 1 maal de maandhuur en wordt betaald aan Tijdelijk Twee Woningen of de verhuurder tegelijk met de huur voor de eerste maand.
- Administratiekosten Tijdelijk Twee Woningen, en eventueel kosten ten behoeve van een borgstellingsverklaring.

Wat is een huisvestingsvergunning?
In sommige gemeenten is er een zogenaamde huisvestingverordening vastgesteld. Volgens deze verordening is het eigenaren, verhuurders en/of huurders niet toegestaan om met name genoemde categorieën woningen in gebruik te nemen of aan een derde in gebruik te geven zonder dat deze beschikt over een huisvestingsvergunning. U dient zelf na te gaan of voor uw te huren woonruimte een huisvestingvergunning nodig is. U kunt voor informatie over de huisvestingsverordening en eventuele vergunningplicht terecht bij de gemeente.

Mag de huurder de woning aan derden onderverhuren?
Onderhuur van zelfstandige woonruimte is bij de wet verboden, tenzij de verhuurder hiermee akkoord is gegaan en deze afspraak dan ook in de huurovereenkomst is vastgelegd.

Wat is de duur van de huurovereenkomst?
De minimale duur van de huurovereenkomst is 6 maanden via de leegstandwet. Verhuurd u uw woning op een andere wijze dan de leegstandwet kan de minimale huurperiode afwijken.

Welk onderhoud moet de huurder voor zijn rekening nemen?
De verhuurder neemt het groot onderhoud op zich en de huurder is verplicht de zorg en kosten voor het klein onderhoud op zich te nemen:

Het witten van binnenmuren en plafonds, het schilderen van binnen houtwerk en het zo nodig behangen van binnenmuren / het plamuren, opvullen van gaatjes, butsen en dichten van geringe krimpscheuren ter voorbereiding op het schilderwerk / vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen, zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars en wandcontactdozen / vervanging en vernieuwing van onderdelen van de woonruimte, zoals kraanleertjes, deurknoppen, garnituur voor douche- en toiletruimte en aansluitingen voor kabel, telefoon en computer / controle van de beweegbaarheid van bijvoorbeeld scharnieren, sloten en kranen en het oliën, smeren en ontkalken van de beweegbare onderdelen / het treffen van voorzieningen ter voorkoming van reparaties aan bevriezing van kranen / vervanging van lampen / vervanging van beschadigde of kapotte ruiten en ingebouwde spiegels, indien de kosten gering zijn / het ontluchten en bijvullen van de CV-installatie, het opnieuw opstarten van de CV-installatie na uitval, vervanging van filters en het schoonhouden van roosters van technische installaties binnen de woning, voor zover hier geen technische kennis vereist is en de kosten gering zijn / het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien de kosten gering zijn / vervanging en vernieuwing van (kleine) onderdelen gelegen buiten de woning, zoals brievenbus, buitenlamp en vlaggenstokhouder, indien de kosten gering zijn / aanleg (bij eerste bewoning) en het dagelijks onderhoud van tuin, erf, oprit en erfafscheidingen. Denk hierbij aan het regelmatig maaien van het gras, verwijderen van onkruid, vervangen van gebroken tegels, snoeien van heggen en opschietende bomen, vervangen van beplanting die is doodgegaan en verven of beitsen van erfafscheidingen / het schoonmaken, vegen en ontstoppen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voor zover bereikbaar / het schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van de woning op het gemeenteriool of hoofdriool, voor zover bereikbaar / het schoonhouden van de vuilstortkoker en de vuilniscontainer ruimte, voor zover bereikbaar / het schoonhouden van woonruimte en gemeenschappelijke ruimtes / het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover bereikbaar / bestrijding van bijvoorbeeld vlooien, mieren, wespen en luizen, indien de kosten gering zijn / het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voor zover bereikbaar / het regelmatig verwijderen van zwerfvuil / het verwijderen van graffiti, voor zover het bereikbaar is en de kosten gering zijn / het legen van zink- en beerputten en septictanks. Bron: www.vrom.nl, 27 mei 2010

Is de huurder verplicht toestemming te vragen als hij veranderingen in de woning wil aanbrengen?
Ja, voor alle aanpassingen zowel aan de binnen- als buitenkant van de woning moet de huurder toestemming vragen aan de verhuurder.

Wat als de verhuurder zijn onderhoudsverplichting niet nakomt?
Neem in dit geval onmiddellijk contact op met de verhuurder en maak een afspraak in de woning (maak foto's). U kunt in eerste instantie de verhuurder schriftelijk verzoeken om alsnog dit onderhoud uit te voeren. Mocht de verhuurder daar niet op in gaan, dan zijn er voor u twee mogelijkheden:

1. U kunt proberen om via de rechter af te dwingen dat de verhuurder de onderhoudswerkzaamheden alsnog uitvoert.
2. Als de situatie ernstig genoeg is, kunt u de rechter vragen om de huurovereenkomst te laten ontbinden op basis van wanprestatie van de verhuurder.

In wat voor staat moet de huurder de woning aan het einde van de huurovereenkomst terug opleveren?
De huurder moet ervoor zorgen dat de staat van de woning aan het einde van de huurovereenkomst in overeenstemming is met de oorspronkelijke staat. Wel is het zo dat bij wet toegestane veranderingen mogen blijven en er rekening gehouden moet worden met slijtage wegens ouderdom en gewoon normaal dagelijks gebruik. U kunt dit het beste beoordelen indien er bij aanvang van de huur een opnamestaat en een zakenlijst zijn gemaakt die door zowel u als de huurder zijn ondertekend. U vindt deze documenten op onze website, waar u ze kunt downloaden en zelf invullen. De huurder is gerechtigd aangebrachte veranderingen ongedaan te maken, maar is hiertoe bij geoorloofde veranderingen en toevoegingen niet verplicht.

Op welke manier kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen?
Na verloop van de minimale huurperiode mag de huurder de huurovereenkomst zonder opgave van reden opzeggen. Wel moet hij hierbij een opzegtermijn aanhouden gelijk aan een betalingsperiode (1 maand). De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 maanden. Als de huurder de huur wil opzeggen moet hij gebruik maken van een aangetekende brief of een brief die door de deurwaarder wordt bezorgd.

Leegstandswet en de huurders?
Na het aflopen van de tijdelijke huurovereenkomst of bij opzegging van de huur door de verhuurder heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Dit betekent dat de huur opgezegd kan worden zonder gebonden te zijn aan wettelijke opzeggingsgronden.

Staat uw vraag er niet bij?

Indien u geen antwoord op uw vraag heeft kunnen vinden, stuur dan een e-mail naar mail@tijdelijktweewoningen.nl en wij zullen u binnen 24 uur een antwoord geven.

 

 

Inschrijven

Inschrijven voor tijdelijke woonruimten

Inschrijven nieuwsbrief